Privatumo politika

Triumfas.lt yra svarbus kiekvieno iš Jūsų pasitikėjimas Triumfas.lt paslaugomis. Šis pasitikėjimas neatsiejamas ir nuo tinkamo Jūsų asmens duomenų naudojimo bei apsaugojimo. Tam, kad žinotumėte, kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys, Triumfas.lt parengė šią privatumo politiką, su kuria galite susipažinti žemiau. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

1. Bendrosios Triumfas.lt privatumo politikos nuostatos
1.1. Vartotojas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas būtų tvarkomi Triumfas.lt veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais), registruojantis ar kitaip pateikiant savo duomenis, laikoma išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo Triumfas.lt Tiesioginės rinkodaros tikslais.
1.2. Triumfas.lt atkreipia Vartotojų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta Triumfas.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Vartotojas galės susipažinti prisijungęs prie Triumfas.lt.
1.3. Asmenys, norintys sukurti paskyrą Triumfas.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Vartotojas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.
1.4. Vartotojas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros Triumfas.lt bei kreiptis į Triumfas.lt el. paštu info@triumfas.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.
1.5. Jei Vartotojas po paslaugų įsigijimo iš Triumfas.lt nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Vartotojas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@triumfas.lt arba skambinti bendruoju Triumfas.lt klientų konsultavimo telefonu +370 602 90356 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Vartotojo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais. Vartotojas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.
1.6. Triumfas.lt patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Vartotojams portale Triumfas.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Triumfas.lt taip pat patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Triumfas.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Vartotojas suteiks ir nepanaikins.
1.7. Triumfas.lt įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Vartotojo sutikimui, vykdant užsakymą per Triumfas.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
1.8. Vartotojas turi teisę: (i) pateikęs užklausą Triumfas.lt raštu, susipažinti su Triumfas.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii) pateikti prašymą Triumfas.lt raštu, elektroniniu paštu info@triumfas.lt, telefonu +370 602 90356, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) nesutikti su Privatumo politika bei Vartotojo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka – tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės įsigyti paslaugų portale Triumfas.lt; (iv) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.
1.9. 1.8 p. išvardintais atitinkamais atvejais Triumfas.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Vartotojui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.
1.10. Vartotojas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymas paslaugas portale Triumfas.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti Triumfas.lt Partneriams.
1.11. Vartotojo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
1.12. Triumfas.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Triumfas.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.
1.13. Po Paskyros panaikinimo Vartotojo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo
serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Vartotojo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Triumfas.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju, ar jeigu Triumfas.lt yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo padarytus Triumfas.lt pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
1.14. Triumfas.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys Triumfas.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
1.15. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Triumfas.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Triumfas.lt.
1.16. Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Triumfas.lt, Administratorius gali naudoti Vartotojų IP adresus.
1.17. Jeigu Triumfas.lt abejoja Vartotojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
1.18. Siekiant, kad Vartotojui būtų suteiktos portalo Triumfas.lt paslaugos visa apimtimi, į Vartotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Triumfas.lt, gali būti įrašyti Slapukai.
1.19. Vartotojas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros portalo Triumfas.lt funkcijos jam gali neveikti.
1.20. Triumfas.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Triumfas.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Vartotojų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Triumfas.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Vartotojų dėmesį, kad kai kurie Triumfas.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Vartotojas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Triumfas.lt Partnerį.

2. Baigiamosios nuostatos
2.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2022 m. liepos 11 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Triumfas.lt.

Privatumo politika

Kai pirmą kartą apsilankote mūsų tinklalapyje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Jums naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios Triumfas.lt tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Taip pat naudojant slapukus automatiškai fiksuojami tinklalapio lankomumo duomenys: informacija, kiek lankytojų apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas, kokia informacija dažniau skaitoma ir pan. Tai padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu, ir suteikia galimybę gerinti teikiamas paslaugas, supaprastinti informacijos pasiekiamumą.

Viršus